Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

 

İşbu Aydınlatma Metni, Veri Sorumlusu sıfatıyla www.sorumluluk.net / Köknar Sigorta Aracılık Hizmetleri olarak sizlerin kişisel verilerini büyük bir özenle ele aldığımızı belirtmek, gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ("KVKK") 10. maddesi gereğince, sizleri aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz KVKK’da öngörülen genel ilkelere uygun olarak, Sigortacılık Kanunu ve diğer ilgili mevzuat kapsamında sigorta sözleşmesinin kurulması, ifası ve sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi; sigortacılık ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi; sözleşme ilişkisi içinde risk analizi, fiyatlandırma, tazminat ve benzer süreçlerde değerlendirme yapılması; işlem yapanın/yaptıranın bilgilerinin tespiti; elektronik (internet/mobil vb.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi; mevzuat, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması; pazarlama ve istatistik faaliyetleri ile hizmet kalitesinin arttırılabilmesi, talep edilen/diğer ürün/hizmetlerin sunulabilmesi amacıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartları çerçevesinde işlenmektedir.

 

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar

Hukuka uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, Sigortacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri kapsamında T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi dahil olmak üzere yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; faaliyetlerimizi yürütmek üzere destek hizmeti aldığımız iş ortaklarımıza (sigorta şirketleri, sağlık kuruluşları, servisler, onarım merkezleri, reasürans brokerleri ve reasürans şirketleri vb.), tedarikçilerimize (bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcıları, aktüerya ve eksperler, asistans hizmeti servis sağlayıcıları vb.) KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

Kişisel verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebepleri

Kişisel verileriniz, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere Şirketimiz Genel Müdürlüğü, İnternet Sitesi ve Çağrı Merkezi, Yetkili Kamu Kurum Kuruluşları ile Meslek Birlikleri dahil tüm kanallar vasıtasıyla sözlü, yazılı ve/veya elektronik ortamlardan toplanmakta olup, KVKK m. 4/2 hükmünde öngörülen ilkelere uygun olarak KVKK m.5/2 ve 6/3 hükümlerinde öngörülen durumların haricinde açık rızanıza istinaden işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

KVKK’nın 11. maddesinde Sayılan Hakları

 

Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

1. işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

5. eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

7. aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

8. münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9. kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahip olduğunuzu bildirir, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel veri güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam etmekte olduğumuzu bilgilerinize sunarız.

 

Kişisel Veri Sahibi Başvuru Usulü

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi iletmek için aşağıda ki yöntemleri kullanabilirsiniz.

Taleplerinize ilişkin başvurularınızı;

1. Elden

2. İadeli taahhütlü mektupla

3. Noter aracılığıyla

Esentepe Mah. İnönü Cad. Kartal Kule No: 147 Kat:8 Dr:81 Kartal/İstanbul adresine ıslak imzalı kopyası ile veya

4. 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imzanız ile imzalayarak [email protected] adresine

5. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen başkaca bir yöntem ile, iletebilirsiniz.

Talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve her halükarda KVKK’da belirtilen süre içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Sizin adınıza 3. kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekaletname bulunmalıdır.

Başvurunuzun incelenmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin işlemin bir maliyet gerektirmesi halinde Şirketimizce Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.